Fusta massissa de pinassa per a ús estructural

Passió pels boscos, les pastures, la natura i la sostenibilitat


Col·legi Oficial de l’Enginyeria de Forests de Catalunya

El CEFC representa una professió compromesa amb la gestió forestal sostenible, la conservació de la biodiversitat, el desenvolupament rural, la bioeconomia, la innovació i el gaudi del medi ambient.
Properes accions de formació del CEFC

Direcció d’obra forestal i ambiental

Abril de 2023
en curs

Valoració econòmica de boscos

Cuart trimestre de 2023


CEFC forma part de:

Colegio oficial de ingenieros de montes

CEFC és membre de:

Institut d'enginyers de Catalunya
Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya

CEFC participa a:

Institut de tecnologia de la construcció de Catalunya
Comissió Construim Futur
Observatori del Paisatge
Consell Rector

Taula Intersectorial Forestal