Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Entitat: Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests, delegació de Catalunya (CEFC).
Adreça postal: Via Laietana, 39.
Adreça electrònica: comunicacio@cefc.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Per a la navegació a través del lloc web, si s’escau, conforme a l’ús de cookies detallat a continuació.

Per a les finalitats dels formularis de recollida de dades personals del lloc web. En concret, per a la gestió de les consultes efectuades.

Al CEFC tractem les dades personals amb la confidencialitat deguda. Adoptem totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb les obligacions legals que assumim com a responsables del tractament.

Ens comprometem a no utilitzar les dades per a una finalitat diferent per a la qual van ser recollides.

La legitimació per al tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment, sense que en cap cas aquesta revocació tingui efectes retroactius. Per això, haurà de comunicar-ho mitjançant un correu electrònic a comunicacio@cefc.cat.

Cookies

Només fem servir cookies tècniques necessàries per al funcionament d’aquest web, per recordar la personalització de l’idioma. No hi ha cap cookie de rastreig de la visita ni de codi de tercers. Per tot això, no hi ha avís de privacitat en banner a l’entrada segons el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.

Cas de navegar i continuar a la nostra web ens estàs donant el teu consentiment a la utilització de les cookies d’aquest lloc.

Contingut incrustat d’altres llocs web

El contingut d’aquest lloc web pot incloure contingut incrustat (per exemple: vídeos, imatges, documents). El contingut incrustat d’altres llocs web es comporta com si s’hagués visitat el web d’origen.

Quant de temps conservem les dades?

Les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides i posteriorment es conservaran degudament bloquejades, durant el termini legalment previst a efectes de possibles responsabilitats.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al CEFC tractem dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. El CTFC deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Així mateix, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.

En el supòsit de cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

Com podeu exercir els drets?
Per comunicació escrita a l’adreça postal o mitjançant correu electrònic a comunicacio@cefc.cat. La vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la identitat.

A qui es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades no se cediran a terceres persones, llevat que sigui obligatori legalment o que es reculli el vostre consentiment informat per a alguna causa concreta.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, al carrer Rosselló 214, Esc- A, 1r. 1a, 08008 Barcelona
https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions