El CEFC actua com a representant del col·lectiu dedicat a l’Enginyeria de Forests a Catalunya.

El CEFC és la delegació catalana del COIM, una institució sense finalitat lucrativa creada per a la defensa i suport dels interessos de les persones professionals de l’Enginyia de Forests, creada per Decret de 5 maig de 1954. És una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per a l’exercici de les seves funcions i el compliment dels seus fins.

Una de les seves funcions principals és representar i defensar els interessos professionals de l’Enginyeria de Forests davant l’Administració, les institucions, els tribunals, les entitats privades i els particulars.


Podeu contactar amb el CEFC per abordar temes d’actualitat relacionats amb la professió.


Restauració hidrològica forestal
Silvicultura i gestió forestal sostenible
Plagues i malaties forestals
Prevenció i extinció d’incendis forestals
Conservació de la biodiversitat
Impacte ambiental

Auditoria i gestió ambiental
Control de la contaminació
Producció de planta forestal
Biomassa i bioenergia
Recursos forestals
Biotecnologia

Gestió cinegètica i piscícola
Enginyeria civil
Ús de la fusta en construcció
Indústries forestals
Valoracions, peritatges i tasacions
Comercialització de productes forestals

Podeu consultar el perfil professional per a una informació més completa: