El Col·legi Oficial de l’Enginyeria de Forests a Catalunya és la denominació de la Delegació territorial del Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests d’àmbit estatal, el COIM.

Distrito Forestal de Lleida. 1932

El COIM és una Corporació de Dret públic, creada per Decret de 5 de maig de 1954, reconeguda i emparada per l’article 36 de la Constitució i regulada per la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, pels Estatuts (Reial Decret 71/2017), el Reglament de Règim Interior, el Codi Deontològic, i altres normes de desenvolupament dels mateixos, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, tenint competència sobre els seus col·legiats a tot el territori nacional.

Tota l’organització col·legial actuarà al servei de l’interès general de la societat mitjançant l’exercici de les funcions i les competències que li són pròpies.

La finalitat del CEFC és el desenvolupament a Catalunya de l’activitat de l’organització:

a) L’ordenació de l’exercici de la professió de l’Enginyeria de Forests a fi de garantir l’ètica i la dignitat professional, els drets de la ciutadania i l’interès general, i ostentar-ne la representació institucional exclusiva quan estigui subjecta a col·legiació obligatòria.

b) Fomentar la solidaritat professional, contribuir al progrés de l’Enginyeria de Forests, cooperar en la conservació del seu llegat històric i promoure les competències d’aquesta titulació.

c) Col·laborar amb les administracions públiques i institucions nacionals i internacionals.

d) La protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis professionals dels seus col·legiats.

e) La defensa dels interessos professionals dels col·legiats, que no es pot anteposar a la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris.


El Col·legi es regeix pels següents Òrgans de Govern:

a) Òrgans Generals: La Junta General, la Junta de Decans Territorials, la Junta de Govern, el Decanat del Col·legi i el Comitè de Deontologia.

b) Òrgans Territorials. Les Assemblees Territorials, les Juntes Rectores Territorials i els Decanats Territorials.


Estatuts i normativa bàsica que regulen el Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests:

  • Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals (Enllaç en castellà).
  • Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Enllaç en castellà).
  • Reial Decret 71/2017, de 10 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts Generals del Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests (COIM) (Enllaç en castellà) (PDF en català).

El CEFC canalitza l’activitat de l’Associació d’Enginyers de Forests a Catalunya:

L’Associació i el Col·legi tenen un protocol d’unió entre entitats. Més informació sobre l’Associació d’Enginyers de Forests aquí.