Visió

El CEFC vol ser l’organització de referència dels i les professionals de l’enginyeria orientats a proporcionar solucions als reptes relacionats amb la gestió sostenible dels sistemes forestals i naturals i la seva interacció amb la societat, així com un agent actiu en la definició del futur del sector forestal i de la infraestructura verda del nostre país.


Constituïm la comunitat de referència del col·lectiu de professionals de l’enginyeria forestal a Catalunya, proporcionant-li acompanyament i potenciant les seves capacitats.
Representem i defensem els interessos individuals i col·lectius dels enginyers i enginyeres de forests. Vetllem per l’exercici ètic de la professió i una praxi de qualitat.
Ens oferim a la societat en general i als responsables públics per aportar coneixement i experiència en els nostres àmbits d’actuació. Volem contribuir a definir les polítiques públiques i el marc norma?u des d’una perspectiva independent i professional.
Promovem una visió positiva de la gestió forestal, apropant-la a la societat i posant en valor la seva capacitat per generar solucions front als reptes actuals i futurs.
Assumim plenament els principis de gestió sostenible i multifuncional, per tal de regular la provisió de recursos materials i immaterials i de serveis ecosistèmics que una societat diversa i avançada reclama dels seus espais forestals i naturals.
Reconeixem com un valuós patrimoni el llegat rebut dels nostres predecessors, i volem projectar-lo cap al futur, a la llum del progrés científic i tecnològic i en sintonia amb valors socials emergents que situen al capdavant la salut dels ecosistemes i les persones.
Volem enfortir els lligams i espais de col·laboració amb la resta de col·lectius professionals propers amb qui ens relacionem dia a dia, així com amb els enginyers de forests espanyols i europeus, amb especial atenció envers els territoris veïns.

Missió


Valors

L’actuació del Col·legi es basa en el respecte i la promoció dels següents valors, arrelats en la nostra vocació de servei a la natura i la societat:

  • La independència respecte als interessos externs
  • El compromís amb els col·legiats i col·legiades i la societat catalana
  • El foment del progrés professional, tecnològic i del coneixement
  • La democràcia, transparència i participació del col·lectiu
  • La transversalitat integradora i oberta
  • La igualtat de tracte, la no-discriminació i el respecte a la dignitat de totes les persones
  • L’estima i el respecte pels espais forestals i naturals, la seva biodiversitat i la seva gent