Actualment esteu veient Actuacions al medi natural: ampliació del BEDEC

Actuacions al medi natural: ampliació del BEDEC

El CEFC ha format part del grup de treball per establir una base de preus tipificada per a la gestió del medi natural

Autor: ITeC. Publicat:22/01/2024

Diverses entitats relacionades amb els treballs de gestió al medi natural (entre les quals el CEFC) van plantejar a l’ITeC la possibilitat d’utilitzar la base de dades BEDEC i la seva metodologia per a la realització dels seus projectes, dotant al sector d’una base de dades de referència (Preus / Plecs de Condicions Tècniques / Dades Ambientals).

L’ITeC, conjuntament amb aquestes entitats, ha fet un treball per integrar a la seva base de dades BEDEC aquesta proposta, i s’ha ampliat la base de dades amb temes relacionats amb la gestió forestal, els treballs per a prevenció d’incendis, les obertures i el manteniment de pistes forestals, el tractament d’espais fluvials, manteniment i conservació de lleres, creació de caus de llúdrigues, contencions amb estructures amb troncs i temes relacionats amb l’aprofitament dels productes forestals, especialment amb productes derivats de la fusta, que mancaven a la base de dades i que s’estan utilitzant cada vegada amb més força al sector.

Forestal Catalana SA, depenent de la Generalitat de Catalunya, va contactar amb l’ITeC per proposar-li dur a terme el treball conjuntament amb altres entitats, aprofitant els coneixements i el personal tècnic expert en aquestes temàtiques. A partir d’aquí es va crear un grup de treball integrat per les següents entitats:

 • Forestal Catalana SA
 • Diputació de Barcelona (DIBA)
 • Diputació de Girona (DDGI)
 • Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
 • Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests de Catalunya
 • Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC)

Per a la realització dels treballs es va partir d’informacions en diferents formats facilitades pels integrants de l’equip, projectes diversos i documentació tècnica de referència. Els treballs s’han dut a terme al llarg de 2 anys.

La primera part de la feina va consistir en l’organització de la informació per encabir-la dins de l’estructura del Banc BEDEC que segueix l’ordre de la construcció.

Per tal de facilitar el treball es va crear una nova Tipologia d’obra, per poder diferenciar les intervencions al Medi Natural, sense perdre la lògica de l’Índex general del BEDEC.

El filtre per classificar les Unitats d’Obra (tipologia) es va definir com a “Actuacions al medi natural”, i apareix com una opció a la part superior de la pantalla del Banc BEDEC:

TIPOLOGIA: (Actuacions al medi natural)

Els temes principals que s’han tractat han estat:

 • Condicionament físic del sòl
  • Llaurada
  • Subsolat
  • Escarificat
  • Passada d’estripadora
  • Passada de rodet
  • Formació de cavallons, feixes i terrasses
 • Plantacions
  • Plantacions puntuals d’arbres i plantes
  • Plantacions forestals
 • Xarxa viària
  • Construcció de camins
  • Manteniment
  • Reparació
  • Cunetes
  • Passos d’aigua
 • Treballs sobre la vegetació
  • Estassades
  • Podes
  • Aclarides
  • Selecció de tanys
  • Tallades
  • Actuacions per a la prevenció d’incendis
  • Actuacions als espais fluvials
  • Eliminació d’espècies al·lòctones
  • Recollida i eliminació de restes vegetals
 • Regs en plantacions forestals
 • Bioenginyeria
  • Creació d’hàbitats
  • Protecció de talussos amb fusta
 • Gestió de productes provinents de treballs al medi natural
  • Classificació de fusta
  • Desembosc
  • Escorçat de coníferes
  • Pela de sureres
 • Rompudes forestals
 • Infraestructura ramadera
 • Dipòsits d’aigua contra incendis al medi natural
  • Construcció
  • Adequació de dipòsits existents
 • Reixats i tanques amb malla cinegètica

A més, s’han ampliat algunes Unitats d’Obra de la tipologia Edificació relacionades amb els productes de fusta, per potenciar la utilització dels recursos que s’obtenen als treballs al medi Natural:

 • Estructures de fusta contra laminada (sostres i parets)
 • Estructures d’entramats lleugers de fusta (sostres i parets)

Totes les Unitats d’Obra segueixen els estàndards del BEDEC i tenen una justificació de preus amb elements de Mà d’Obra, Maquinària i Materials, Informació Ambiental i Plec de Condicions Tècniques.

S’ha fet un esforç per racionalitzar la descomposició de les unitats d’obra. La mà d’obra i la maquinària s’han estudiat considerant uns equips de treball estàndards, segons les situacions. Els preus de la mà d’obra s’han tractat segons els convenis específics del ram, aplicant uns coeficients per repercutir el temps no productiu de transports fins a la zona de treball que comporten moltes d’aquestes feines.

La utilització de paràmetres amb múltiples valors, fruit de la integració de la informació en el banc paramètric BEDEC, permet la creació d’un ampli ventall de solucions possibles per a un tema i la facilitat de triar-les sense haver de desplegar llistes interminables. Per exemple, la creació de camins forestals té la següent combinació de paràmetres i dona lloc a 96 unitats d’obra diferents:

Triant un valor de cada paràmetre s’obté una única Unitat d’Obra amb tota la seva informació associada:

El resultat ha estat la creació de les Unitats d’Obra d’Actuacions al Medi Natural i l’ampliació de les estructures de fusta, que en estar introduïdes al banc BEDEC, tenen la possibilitat d’aplicar els preus de la mà d’obra en funció dels diferents convenis territorials, per províncies, comunitats autònomes o àmbit estatal.

Tota aquesta informació s’han anat publicant a mesura que s’han anat tancant temes i la versió completa està disponible a la publicació del banc BEDEC de gener de 2024.

Dins del BEDEC tindran una actualització dels preus dels materials, mà d’obra i maquinària periòdica, com la resta d’elements del banc BEDEC, i revisions periòdiques de la vigència dels sistemes emprats segons evolucions del mercat, de la normativa, etc., i la possibilitat de fer ampliacions quan sigui necessari seguint els mateixos criteris.