Bosc de pinassa a Ports

Les persones professionals de l’Enginyeria de Forests projectem, coordinem i executem, però sobretot entenem que la planificació del territori és pel medi i les persones, és rendiment i equilibri.


Aquesta és la síntesi de capacitats professionals que vam presentar en la fira de la biomassa de Vic d’octubre de 2018:

 • Logística, treballs i aprofitaments forestals
 • Instruments d’ordenació forestal
 • Aixecaments topogràfics
 • Camins i pistes forestals
 • Projectes per instal·lacions de biomassa
 • Conservació del patrimoni natural
 • Direcció d’Obra i coordinació de Seguretat i Salut Laboral
 • Valoració tècnica i econòmica de parcel·les
 • Normatives, tramitació i gestió de la finca forestal
 • Prevenció d’incendis forestals
 • Cremes prescrites i foc tècnic
 • Plans tècnics de gestió cinegètica
 • Gestió de la fauna salvatge
 • Correccions hidrològiques
 • Planificació integral del territori
 • Control de plagues forestals
 • Avaluacions ambientals
 • Plans d’adaptació al canvi climàtic
 • Itineraris, zones d’interpretació i esbarjo mediambientals
 • Projectes de recerca, innovació i desenvolupament de noves tecnologies

Aquestes són algunes de les nostres Capacitats i Competències, agrupades alfabèticament per àrees de coneixement (A.C.):

A.C. Aqüicultura
Plans d’ordenació i gestió dels recursos piscícoles
Repoblacions piscícoles
Redacció, direcció, execució i control de projectes de piscifactories, centres piscícoles i d’astacicultura, algifactories i granjes marines

A.C. Activitats d’oci i esbarjo al medi natural
Redacció, direcció, execució i control de projectes d’ecoturisme
Redacció, direcció, execució i control de projectes d’instal·lacions de neu artificial, estacions d’alta muntanya, remuntadors i altres mitjans mecànics
Redacció, direcció, execució i control de projectes de projectes d’esport a la natura
Planificació de pistes d’esquí

A.C. Aiguamolls
Projectes de correcció i gestió de zones humides interiors i costaneres
Inventaris, cartografia i batimetria

A.C. Anàlisi instrumental i toxicologia ambiental
Anàlisi d’aigües
Control de qualitat ambiental

A.C. Aprofitaments forestals
Redacció, direcció, execució i control de projectes d’aprofitaments forestals: fusta, llenya, resina, suro, fruits, mel, fongs, plantes aromàtiques, etc.

A.C. Auditories ambientals, certificació forestal i etiquetatge ecològic
Realització d’auditories ambientals
Implantació de Sistemes de Gestió Ambiental
Certificació de la Gestió Forestal Sostenible
Realització d’implantacions d’etiquetatge ecològic

A.C. Botànica
Estudis de vegetació actual i potencial
Inventaris de vegetació
Estudis de Fitosociologia
Estudis de palinologia
Estudis de dendrocronologia

A.C. Camins forestals i vies de desembosc
Redacció, direcció, execució i control de projectes de camins forestals, vies de desembosc, telefèrics forestals, ferms estabilitzats, sendes i senderes

A.C. Cadastre
Inventaris, cartografia i valoracions cadastrals
Gestió Cadastral

A.C. Caça i gestió cinegètica
Censos i inventaris cinegètics
Plans d’ordenació de la fauna terrestre
Plans d’ordenació i gestió dels recursos cinegètics
Repoblacions cinegètiques
Redacció, direcció, execució i control de projectes de granges cinegètiques
Plans Tècnics de Gestió Cinegètica
Gestió de reserves de caça
Valoració de recursos cinegètics

A.C. Construcció
Projectes de moviment de terres i consolidació de terraplens
Projectes de consolidació de dunes

Projectes d’enderrocs i dipòsits miners i industrials
Tanques i tancaments
Projectes de murs de contenció
Càlculs d’estructures
Enderrocs i demolicions
Aparcaments
Bàscules per pesatge de vehicles i bestiar
Redacció, direcció, execució i control de:
Projectes d’edificació en els termes que estableix la L.O.E.
Projectes d’hivernacles
Projectes de construcció d’aeròdroms d’auxili i d’utilització forestal
Projectes de cases dedicades i edificis rurals
Projectes de construcció de refugis de caça i pesca
Projectes de ponts, aqüeductes i passarel·les
Projectes d’instal·lacions de cobertura de cultius
Projectes de construcció de torres de vigilància contra incendis
Projectes de construcció de sitges i dipòsits
Projectes de quadres, estables, cotxeres i garatges

A.C. Defensa contra incendis forestals
Redacció, direcció, execució i control de projectes de construcció d’instal·lacions contra incendis
Plans de protecció contra incendis forestals
Direcció i coordinació dels treballs de prevenció i extinció d’incendis forestals
Valoració de danys i perjudicis per incendis forestals

A.C. Defensa contra plagues i malalties
Identificació i caracterització de plagues i malalties
Disseny i execució de tractaments de lluita contra plagues i malalties forestals
Projectes de conservació de fustes
Valoració de danys i perjudicis per agents biòtics i abiòtics

A.C. Dret i legislació del medi ambient natural
Assessorament científic i tècnic sobre qüestions legals relacionades amb el medi natural
Col·laboracions en l’elaboració de textos legals

A.C. Docència
Ocupació de llocs docents en diverses especialitats dels cossos de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de Formació Professional

A.C. Ecologia forestal
Estudis de caracterització fitoclimática
Plans de recuperació d’espècies de flora
Avaluació de l’estat ecològic dels sistemes forestals
Desenvolupament d’índexs bioclimàtics
Estudis del medi físic
Inventaris de biodiversitat

A.C. Economia i organització d’empreses
Estudis de mercat dels productes forestals
Estudis de rendibilitat d’inversions forestals
Plans de negoci d’empreses forestals
Comptabilitat. Balanços i comptes de resultats
Gestió d’empreses, associacions i cooperatives
Investigació, desenvolupament i control de qualitat dels processos relacionats amb les activitats i les indústries forestals
Redacció, direcció, execució i control de projectes de prevenció de riscos laborals en els treballs i indústries forestals

A.C. Economia dels recursos naturals
Planificació de l’ordenació i aprofitament dels recursos naturals
Valoració ambiental i d’externalitats
Estimació de la demanda d’ús recreatiu

A.C. Edafologia
Estudis, anàlisi i classificació de sòls
Cartografia de sòls
Defensa, conservació i millora de sòls

A.C. Electrotècnia
Instal·lacions elèctriques
Redacció, direcció, execució i control de:
Projectes d’electrificació rural
Projectes d’indústries i instal·lacions forestals

A.C. Energies renovables
Redacció, direcció, execució i control de projectes d’aprofitament energètic de la biomassa, de corrents aèries i altres fonts d’energia i projectes de transformació energètica (valorització): gasificació, piròlisi, combustió, etc.

A.C. Estudis i actuacions per al control de la qualitat ambiental
Identificació, estudi i control dels fenòmens que afecten la conservació del medi natural
Actuacions de protecció ambiental
Control de la contaminació del medi natural deguda a l’activitat industrial
Potabilització d’aigües i depuració d’aigües residuals

Filtres verds
Contaminació atmosfèrica
Contaminació per sorolls
Contaminació de les aigües
Contaminació de sòls

A.C. Gestió mediambiental en l’àmbit local
Assessorament a les administracions locals en la gestió ambiental

A.C. Hidràulica torrencial
Redacció, direcció, execució i control de projectes de correcció de torrents
Anàlisi de riscos
Anàlisi i estudi de la dinàmica torrencial

A.C. Impacte ambiental
Redacció d’estudis d’impacte ambiental
Projectes de mesures correctores
Seguiment ambiental

A.C. Indústries de la fusta i del suro
Redacció, direcció, execució i control de projectes d’indústries de serreria, de desenrotllament, de fusteria, de taulers de fibres, partícules i contraxapat, del moble, de fabricació d’envasos i embalatges, de tractament i conservació de la fusta, de suro, d’assecat, de trituració
Recipients a pressió

Generadors de vapor, calderes i cremadors

A.C. Indústries químiques de la fusta i altres productes forestals
Redacció, direcció, execució i control de projectes d’indústries de cel·lulosa i paper, de destil·lació de la fusta, d’extracció d’olis essencials i de transformació de la resina

A.C. Infraestructures hidràuliques
Redacció, direcció, execució i control de projectes d’obres hidràuliques: escales i passos piscícoles, assuts de derivació, canals i sèquies
Aprofitament de deus, captació, conducció i distribució d’aigües
Lleres d’evacuació
Petites preses
Basses i punts d’aigua per a la defensa contra incendis
Redacció, direcció, execució i control de projectes de xarxes de reg

A.C. Informes, dictàmens i peritatges
Informes sobre projectes i obres, geològics, geotècnics, edafològics, sobre instal·lacions, sobre patents
Informes davant tribunals

A.C. Jardineria i paisatgisme
Redacció, direcció, execució i control de projectes d’arboricultura, jardineria i paisatgisme, camps de golf, àrees recreatives
Gestió de parcs periurbans
Explotacions de floricultura i plantes medicinals i aromàtiques
Gestió de parcs i jardins
Vivers i hivernacles
Inventaris de parcs i jardins

A.C. Lluita contra la desertificació
Inventaris d’erosió de sòls. cartografia
Plans i projectes de lluita contra la desertificació

A.C. Mecanització i racionalització de processos
Projectes de racionalització, mecanització i automatització

A.C. Nivologia
Redacció, direcció, execució i control de projectes d’obres de defensa contra allaus
Anàlisi de riscos. cartografia

A.C. Ordenació del territori i urbanisme
Redacció i revisió de Plans d’Ordenació del Territori inclosos els plans generals d’ordenació urbana (PGOU), plans parcials, estudis de detall i plans especials
Plans de Desenvolupament Sostenible d’espais rurals
Normes subsidiàries i complementàries
Projectes de delimitació de sòl urbà
Projectes de parcel·lació, reparcel·lació i expropiació
Plans de Desenvolupament Industrial de Comarques Forestals
Plans d’Ordenació d’Àrees de Muntanya
Plans d’Ordenació de Zones Costaneres

A.C. Pascicultura/Praticultura
Identificació i caracterització de les espècies de prats i pastures

Inventaris i cartografia
Creació, conservació i millora de pastures
Plans d’aprofitament ramader i ordenació de pasturatge
Redacció, direcció, execució i control de projectes d’explotacions ramaderes en zones forestals

A.C. Planificació i gestió d’espais naturals protegits
Plans d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN)
Plans Rectors d’Ús i Gestió (PRUG)
Gestió d’espais naturals protegits
Plans d’Ús Públic. Disseny d’àrees recreatives
Redacció, direcció, execució i control de projectes i gestió de centres d’interpretació de la Natura i educació ambiental
Elaboració de directrius de gestió en espais forestals de la Xarxa Natura 2000
Plans de gestió en espais forestals de la Xarxa Natura 2000
Estudis per a la declaració d’espais naturals protegits
Plans de conservació i millora de la biodiversitat

A.C. Planificació, ordenació i gestió forestal dels recursos naturals i ambientals
Redacció, direcció, execució i control de projectes d’ordenació de muntanyes
Plans d’ordenació de recursos forestals (PORF)
Plans de gestió dels recursos naturals
Plans tècnics de gestió forestal sostenible
Plans dasocràtics
Plans de desenvolupament integral sostenible de comarques forestals
Desenvolupament d’indicadors de la qualitat de la gestió
Plans d’ordenació agrosilvopastoral
Quantificació i valoració de la fixació del CO2

A.C. Prevenció i control de riscos
Estudis de riscos naturals i industrials i les seves conseqüències per al medi ambient natural
Redacció de pans de prevenció

A.C. Política forestal
Plans i estratègies forestals
Estadística forestal
Participació pública
Incentius
Comunicació i cultura forestal
Gestió administrativa
Propietat forestal i associacionisme forestal
Entitats de defensa d’interessos i ONG forestals

A.C. Recuperació i restauració d’espais degradats
Redacció, direcció, execució i control de projectes de recuperació i restauració dels espais degradats

A.C. Replantejaments i delimitacions
Partionaments i fitacions de forests/finques
i camins ramaders
Partionaments i fitacions de terrenys, solars i parcel·les
Replantejament d’obres

A.C. Residus
Estudis per a la gestió de residus
Projectes d’abocadors i la segellament
Evacuació d’escombraries
Fabricació d’adobs
Redacció, direcció, execució i control de projectes d’indústries de reciclatge de residus

A.C. Restauració hidrològic forestal
Redacció, direcció, execució i control de projectes de restauració hidrològic forestal
Plans d’ordenació agrohidrológica de conques
Redacció, direcció, execució i control de projectes de construcció de hidrotècnies de correcció de llits torrencials
Redacció, direcció, execució i control de projectes de canalitzacions i defensa de marges

A.C. Restauració de rius i riberes
Redacció, direcció, execució i control de projectes de restauració de rius i riberes.
Tècniques de bioenginyeria i bioestabilització
Redacció, direcció, execució i control de projectes de restauració de graveres
Canalitzacions i defensa de marges
Dragados i esculleres
Restauració de rambles
Evolució de l’estat ecològic d’ecosistemes fluvials
Construcció de varadors

A.C. Silvicultura i restauració de la coberta vegetal
Redacció, direcció, execució i control de projectes de, Rompudes, Repoblació forestal, Reforestació de terres agràries, Cultius forestals, Tractaments silvícoles, Vivers/planters, producció de plantes i hivernacles, Defensa, conservació i millora de sòls, Instal·lacions de dessecat i condicionament de fruits i llavors, Fixació i consolidació de dunes, terrenys, enderrocs, etc.
Biotecnologia i genètica forestal
Producció de plantes
Avaluació de la variació genètica
Elaboració i gestió de programes de conservació de recursos genètics
Elaboració i gestió de programes de millora genètica forestal
Dendrometria i dasometria
Inventaris i mostrejos forestals
Desenvolupament de tarifes i taules de cubicació
Construcció de taules de producció
Desenvolupament de models d’evolució de masses forestals

A.C. Seguretat i salut en el treball
Estudis i Estudis Bàsics de Seguretat i Salut
Coordinador de Seguretat i Salut en les obres

A.C. Tecnologia de la fusta i altres productes forestals
Tecnologia de la fusta
Identificació i caracterització de fustes
Tecnologia del suro, de les resines i dels olis essencials
Processos i cèl·lules d’assecat

A.C. Topografia i geodèsia
Aixecaments topogràfics i replantejaments
Estudis i projectes de teledetecció i SIG aplicats a la diagnos i gestió del medi natural
Fotogrametria i elaboració de cartografia temàtica (vegetació, edafologia, pendents, conques hidrogràfiques, etc.)

A.C. Valoracions i taxacions
Informes de valoració de finques, explotacions i construccions agràries i forestals
Valoració d’aprofitaments forestals
Taxació d’assegurances agràries i forestals
Valoració d’arbrat ornamental
Valoració de danys i perjudicis per riscos naturals i activitats antròpiques
Valoració de la fauna silvestre
Valoració d’aigües, cànons i tarifes
Valoració d’aprofitaments hidràulics
Valoració de cultius, collites i aprofitaments agrícoles i forestals
Valoració d’instal·lacions
Valoració d’explotacions industrials i comercials
Valoració de finques agrícoles i forestals
Valoracions ramaderes

A.C. Zoologia, entomologia i ecologia animal
Inventari d’espècies de fauna
Estudi d’hàbitats
Plans de recuperació d’espècies amenaçades
Plans de conservació i gestió d’espècies de fauna
Estudis de dinàmica poblacional
Estudis de sanitat animal
Hidrobiologia