Properes accions de formació promogudes pel CEFC per a persones col·legiades


Actualment el CEFC promou 4 accions de formació en diferents àmbits de la professió per a les persones col·legiades a realitzar durant 2023. Durant l’estiu de 2022 hem fet una fase de sondeig per adaptar l’oferta a les necessitats expressades en la mesura del possible.

Més endavant es comunicaran els detalls de cada curs: dates, horaris, durada, mitjans, continguts detallats.


Valoració econòmica de boscos.

Objectiu: determinació del valor de mercat des de la doble perspectiva del sòl i del vol.
Contingut: desenvolupament dels diferents enfocaments conduents al valor del sòl (normatius, analítics i comparatius) i del vol en funció de l’estructura de l’arbrat. 4 o 5 sessions de 3 o 4 hores de durada.
Destinataris: professionals de l’Enginyeria de Forests que precisin, en l’àmbit del seu exercici professional, el coneixement de les tècniques descrites. Pot ser d’utilitat, en particular, per als següents casos:

 • Ocupacions temporals en forests d’Utilitat Pública.
 • Indemnitzacions per danys i perjudicis causats per incendis forestals.
 • Càlcul de compensacions monetàries per limitacions de tallada.
 • Taxació de compravenda de finques.
 • Peritatges en processos judicials.

Direcció d’obra forestal i ambiental.

La direcció d’obra és la figura que vetlla pel compliment dels requisits tècnics i normativa a l’obra segons projecte, vigila el període i pressupost d’execució, vigila la disciplina en la tramesa de l’expedient i sobretot la resolució de múltiples conflictes que poden sorgir en una obra.
Aquest curs inclourà sessions teòriques sobre:

 • Àmbit jurídic. LCSP, àmbit subjectiu i objectiu, adjudicació i execució dels contractes.
 • Àmbit executiu. Principals funcions i problemes freqüents en la Direcció d’Obra.

Aquest curs inclourà sessions pràctiques: visites a obres que es trobin en execució.


Avaluació ambiental de plans i projectes i direcció ambiental d’obra.

Avui dia, amb les diferents normatives i processos administratius resulta imprescindible tenir coneixements sobre la planificació territorial i urbanística, l’avaluació ambiental de plans i projectes i la direcció ambiental.
Aquest curs inclourà sessions teòriques sobre:

 • Origen i aspectes ambientals d’una Direcció ambiental d’obra.
 • Planificació territorial i urbanística.
 • Avaluació ambiental estratègica de Plans i Programes.
 • Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes.
 • Obligació de la Direcció ambiental d’obra.
 • Casos pràctics.

Aquest curs inclourà sessions pràctiques: visites a obres que es trobin en execució.


Coordinació de Seguretat i Salut.

Curs per poder exercir de coordinador de seguretat i salut en obres forestals, que inclourà:

 • Funcions del Coordinador de SSL.
 • Aspectes jurídics i responsabilitats.
 • Informe favorable del PSSL.
 • Actes de visita d’obra.
 • Casos pràctics.