Posem en marxa una nova figura COIM: Col·legiat/da Adherit/da

Ara, si eres titulat/da del Màster en Incendis Forestals: Ciència i Gestió Integral (masterFUEGO), pots col·legiar-te amb nosaltres com a Col·legiat/da Adherit/da.

Autor: COIM . Publicat: 16/12/2022

Aquesta modalitat de col·legiació que recullen els estatuts vigents permet col·legiar altres titulats que no tinguin la titulació que habilita per exercir la professió d’Enginyer de Forests. Les condicions de col·legiació com a col·legiat/ada adherit/da van ser aprovades a la reunió de Junta General de 10 de desembre de 2021.

Convé incidir que els col·legiats adherits no compten amb una titulació que permeti exercir la professió regulada d’Enginyer de Forests (això és, ni el títol pre-Bolonya d’Enginyer de Forests, ni el que actualment s’imparteix de Màster en Enginyeria de Forests) , per la qual cosa es col·legien en secció específica al Col·legi, constant al Registre de Col·legiats amb la identificació d’Adherits (A).

Atès que un dels requisits per a la seva incorporació (conforme a l’acord de Junta General 28/06/21) és tenir, amb caràcter previ, un títol d’Enginyer Tècnic Forestal, o un títol de Grau que compleixi els requisits de l’Ordre CIN 324/2009, volem recordar als interessats que, si exerceix la professió d’Enginyer Tècnic Forestal, està obligat a la col·legiació al Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals corresponent al seu domicili. Això sense perjudici de la col·legiació, amb caràcter voluntari, com a col·legiat adherit al COIM.

Titulacions admeses
De moment, els egressats fins al curs 2020/2021 del Màster en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral poden sol·licitar l’alta al Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests com a Col·legiades i Col·legiats Adherits, a l’empara de l’article 35 dels Estatuts Generals i de l’article 27 del Reglament de Règim Interior, en abastar matèries o àmbits propis de l’Enginyeria de Forests com és la “Protecció i Defensa del Sistema Forestal” o “Prevenció i lluita contra Incendis Forestals”.

Podran incloure’s nous títols que permetin accedir a la col·legiació al COIM. Si tens un altre títol i estàs interessat posa’t en contacte amb nosaltres.

Drets

 • L’assistència amb veu i vot a les Juntes Generals i Autonòmiques tindrà les particularitats següents: el vot a les Juntes Generals es ponderarà al 50%, a les Juntes Autonòmiques es ponderarà al 25%. I en cap cas no podran votar aquelles decisions que afectin l’exercici de la professió d’enginyer de forests, trobant-se incloses en aquest apartat les de modificació dels Estatuts i el Reglament. Per fer-ho, haurà de constar a la convocatòria quines decisions afecten l’exercici de la professió d’enginyer de muntanyes i quines no.
 • A les eleccions únicament podran triar entre els candidats a representant dels col·legiats adherits a la Junta de Govern, quan el nombre d’adherits superi el 20% del cens total.

Serveis inclosos

 • Assegurança de mort per accident (Avança Previsió).
 • Assegurança de responsabilitat civil bàsica, cobertura ampliada per a contractacions voluntàries d’adhesió individual de fins a 1.500.000 € de cobertura.
 • Formació Contínua presencial i on-line amb bonificació. Altres cursos de formació amb descomptes per a col·legiats.
 • Enviament a domicili de la Revista Montes, en format paper, de forma gratuïta.
 • Agenda tècnica gratuïta.
 • Possibilitat d’accedir gratuïtament a l’Assessoria Jurídica ia l’Assessoria Fiscal i Laboral.
 • Accés al CLUB COIM, davantatges i serveis.
 • Rebre informació de temàtica forestal a través del Butlletí Electrònic.
 • Pertinença a l’Associació d’Enginyers de Forests com a soci adherit d’acord amb els seus estatuts.
 • Accedir al Portal d’Ocupació i inscriure’s a les ofertes d’ocupació forestal que no siguin exclusives per a Enginyers de Forests.
 • Accés a visat i registre de treballs professionals limitat al dels àmbits en què els és d’indubtable competència el títol que permet l’accés al COIM, i s’hi farà constar expressament que se’l visa no com a enginyer de forests, sinó com col·legiat adherit.

Serveis no inclosos

 • Formar part del Llistat Oficial de Pèrits Enginyers de Forests a nivell nacional.
 • El COIM no els pot representar per a la defensa de llocs de treball relacionats amb la seva titulació.
 • Accés al Punt d’Informació Cadastral on-line.
 • Certificació professional AIPE

Quotes

Condicions a partir de l’1 de gener de 2023 (Aprovades en Junta General de 12 de desembre de 2022)
Quota d’alta:
0 €* per a noves altes fins a 2 anys després de la terminació dels estudis del títol admès.
30 €* per a noves altes al 3r i 4t any després de la terminació dels estudis.
50 €* a la resta de casos.

Quota de reingrés:
0 €* en casos generals.
50 €* si es van deixar quotes pendents al moment de la baixa. Quant al deute pendent, cal atenir-se al que disposen els articles 37.4.a) i 39.4 dels Estatuts del Col·legi.

* caldrà afegir sempre a l’import de la quota d’alta o reingrés el de la quota ordinària, amb les possibles bonificacions, si les tingués.

Quota ordinària. Els rebuts es passen al cobrament durant els mesos de gener, abril, juliol i octubre. La quota ordinària trimestral puja a:
22 € per a adherits col·legiats al Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals (a qualsevol de les seves demarcacions).
32 € per a no col·legiats.

Hi ha bonificacions a aquesta quota ordinària.

Bonificacions a la quota:

 • Acabats de titular: en els dos primers anys després de la terminació dels estudis del títol admès, els quatre primers rebuts a 6 €/trimestre i del cinquè al vuitè rebut a 12 €/trimestre.
 • Aturats: quota de 12 €/trimestre. Aquesta bonificació s’aplica als que estiguin en situació d’atur. Per això, hauran de presentar en les dates previstes – març, juny, setembre i desembre – (consulteu circulars del Col·legi i pàgina web), còpia de la targeta del Servei d’Ocupació que acrediti la vostra situació en el moment de la sol·licitud. Aquelles peticions de bonificació que arribin al Col·legi fora de termini podran ser no ateses. La sol·licitud de bonificació per desocupació s’ha de presentar els mesos previstos i renovar-se cada trimestre.
 • Jubilats: quota de 18 €/trimestre. S’ha de justificar amb document de prejubilació o jubilació (notificació Seguretat Social o qualsevol altre document acreditatiu). La bonificació a la quota començarà a aplicar-se a partir de la notificació al Col·legi. Qualsevol canvi en aquesta situació ha de ser comunicada, ja que pot implicar novament l’obligació del pagament de la quota ordinària en cas de realitzar alguna activitat professional remunerada. Aquells col·legiats que ja hagin presentat la documentació de la seva jubilació no necessiten tornar-la a presentar.