Manual bàsic de dret administratiu

Aquest document és una guia bàsica de dret administratiu adreçada als col·legiats que sol·liciten autoritzacions o llicències —segons els casos— a les administracions públiques per tal que coneguin els seus drets, i la forma d’exercir-los, en la tramitació dels expedients per la via administrativa.

Descàrrega del manual (només per a persones col·legiades, caldrà autenticar-se a la web del COIM).

Autoria: Blanca Gifre. Advocada.

Edició: Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya i Col·legi Oficial de l’Enginyeria de Forests de Catalunya