Codi Deontològic de l’Enginyeria de Forests. Edició Abril de 2008

El Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests té dins de les seves finalitats essencials ordenar l’exercici de la professió d’enginyer de forests, per tal de garantir l’ètica i la dignitat professional, els drets dels ciutadans i l’interès social, dins l’àmbit d’actuació de l’enginyer. Així ho proclama l’article 4 dels Estatuts del Col·legi, que incideix en el caràcter essencial aquest fi, el que permet afirmar que els enginyers de forests entenen que el sotmetiment a les normes ètiques i deontològiques és consubstancial amb la seva activitat professional i sempre han d’atenir-s’hi a la pràctica de la seva professió.

Dotar unes normes deontològiques per al nostre col·lectiu és establir un conjunt de regles i principis inspiradors de la conducta professional dels enginyers de forests, que té el seu fonament en les pròpies normes de convivència acceptades a la nostra societat, en criteris morals i ètics universalment admesos i, fins i tot, en la tradició cultural de les societats occidentals. Per això, mancaria de sentit regular la conducta professional amb una àmplia relació de drets i deures, si després d’aquestes regles no es trobessin els valors ètics que han de presidir la labor professional de l’enginyer de forests davant la societat, doncs, en definitiva, és aquesta a la que es vol donar un servei i satisfer-la. En síntesi, orientar l’actuació del professional a la seva tasca quotidiana, amb respecte als interessos de la comunitat, és el que pretenen aquestes normes que, a través d’un codi sistemàtic, seran d’aplicació a tots els enginyers de forests.

Article 1. Àmbit d’aplicació
Les normes que conté aquest Codi deontològic són aplicables a tots els col·legiats enginyers de forests, així com a les societats professionals inscrites al Registre del Col·legi, a més dels principis ètics i deontològics de la professió que es troben establerts als Estatuts Generals i al Reglament General. L’incompliment d’aquestes normes constituirà una infracció, que serà corregida a través del procediment disciplinari contingut al Reglament General. En tot cas, l’enginyer de forests orientarà sempre el seu actuar professional de manera que dirigeixi a la sostenibilitat del medi natural i de qualsevol altre mitjà en què es treballi. Les referències a l’enginyer de forests que apareixen en aquest Codi Deontològic, es faran extensives a les societats professionals inscrites, llevat que de manera expressa es digui una altra cosa.

Article 2. Maneres d’exercir la professió
L’enginyer de forests podrà exercir la seva professió en qualsevol de les formes admeses a Dret. Per tant, podrà exercir la seva activitat com a professional liberal per compte propi o per compte aliena, bé a través de societat mercantil, pública o privada, o societat civil o mitjançant comunitat de béns. En tots aquests supòsits haurà de sotmetre els seus treballs al visat col·legial. Així mateix, podrà exercir la seva activitat a través de la relació funcionarial amb qualsevol Administració. L’enginyer de forets haurà de comunicar al Col·legi qualsevol variació que es produeixi a la seva manera d’exercir la professió.

Article 3. Obligacions generals
L’enginyer de forests haurà d’actuar amb la deguda competència professional i dedicació al treball que hagi de realitzar, evitant qualsevol acció o omissió que pogués impedir o menysprear allò executat. No haurà d’acceptar cap encàrrec o cap treball que no correspongui amb la seva titulació professional o que excedeixi dels propis coneixements, havent d’excusar-se en aquests casos de la seva realització i, si escau, informar dels professionals que consideri competents. Així mateix, declinarà actuar en aquells encàrrecs que no pugui atendre degudament ni haurà de acceptar les designacions o càrrecs que se li proposin i que poguessin interferir de manera notòria la seva actuació professional. L’enginyer de forests haurà d’actuar sempre amb plena independència de criteri, sense que sigui excusa la pertinença a cap societat o a qualsevol entitat pública o privada. Aquesta independència s’exercirà davant de pressions externes o de tercers, fins i tot les provinents dels clients o dels seus propis companys, havent de rebutjar les directrius que vagin en contra de criteris propis.

L’enginyer de forests haurà de rebutjar les propostes de treball a canvi de la percepció de comissions ni durà a terme encàrrecs de forma gratuïta per a l’obtenció de treballs posteriors. A l’enginyer de forests no li està autoritzat que divulgui a tercers aspectes o informacions de caràcter reservat que conegui en l’exercici de la seva professió, i s’haurà d’abstenir d’emetre judicis de valor sobre aquelles qüestions de caràcter personal, que poguessin atemptar o minusvalorar els clients, els companys o qualsevol altre professional que tingui intervenció a la feina que s’estigui desenvolupant. Només quan la petició procedeixi d’òrgan jurisdiccional, l’enginyer de forests, podrà informar sobre allò que se li sol·liciti. S’haurà d’atenir en les seves promocions publicitàries o comercials al que disposa la Llei General de Publicitat i, en tot cas, haurà de ser digna i lleial, no podent fer cap referència a clients, de forma directa o indirecta, ni establir comparacions amb altres companys o professionals i sent sempre veraç en allò que es publiciti.

Pel que fa als seus honoraris i cobrament dels seus treballs, actuarà amb la màxima prudència i dins de les vies regulades a la normativa col·legial i a la Llei sobre Competència Deslleial. Especialment es perseguiran aquelles actuacions que intentin eludir-ne l’aplicació normativa mitjançant la interposició de tercers. En tot cas, haurà d’actuar amb la màxima honradesa i serietat, sent objectiu i equilibrat en aquelles intervencions que hagi d’efectuar davant dels Tribunals i en la redacció de dictàmens o informes pericials que hagin de tenir efectes en qualsevol ordre, sigui o no jurisdiccional.

Article 4. Obligacions particulars
L’enginyer de forests està obligat a tenir un perfecte coneixement de la realitat i la marxa d’aquells treballs en què intervingui de forma directa, i si consisteix en l’execució d’un projecte, sigui o no redactat per ell, haurà de tenir cura que sigui complert d’acord amb aquest. En tot cas, desenvoluparà la seva feina d’acord, tant a les normes tècniques aplicables a cada supòsit, com a aquelles que garanteixin el benefici a la comunitat, el respecte al medi natural i projectin a la consecució del desenvolupament sostenible i especialment s’atendrà al compliment de la Legislació relativa a la Prevenció de Riscos Laborals. En cap concepte acceptarà encàrrec o executarà cap treball que s’apartin de les normes establertes, no sent excusa ni pretext el compliment d’instruccions del vostre client o de tercers. L’enginyer de forests no podrà encobrir en la seva actuació cap company si la conducta de aquest és il·legal o atentatòria als principis professionals i altres normes deontològiques o si conculquessin el que estableix l’ordenament jurídic general. En cap cas empararà sota la seva signatura de complaença actuacions de tercers o de companys, encara que tinguin acreditada capacitat per fer-ho.

Article 5. Incompatibilitats
L’enginyer de forests que estigui sotmés a qualsevol causa d’incompatibilitat absoluta per a l’exercici de la seva professió, ho haurà de posar en coneixement del Col·legi per tal de tramitar-ne la baixa o suspensió de col·legiació. Estant sotmés a causa d’incompatibilitat, no acceptarà cap treball o encàrrec, devent abstenir-se de fer qualsevol actuació. En cas que estigui realitzant algun encàrrec, s’abstindrà de continuar amb el mateix i ho posarà en coneixement del client, adoptant les mesures necessàries per no perjudicar-lo i procedir a substituir-lo per un altre company. Si l’enginyer de forests realitzés la feina a través d’una societat o comunitat de béns– que no sigui una societat professional-, haurà així mateix posar-ho en coneixement del Col·legi a fi que es determini si un altre company d’aquest col·lectiu pot continuar amb la feina o és aconsellable substituir-lo per col·legiat extern a aquesta organització. S’haurà d’entendre que hi ha causa d’incompatibilitat quan es produís conflicte de interessos amb el client. Si hi ha dubte sobre l’existència de causa d’incompatibilitat, l’enginyer de forests ho comunicarà a la Junta de Govern del Col·legi a fi que es pronunciï sobre això.

Article 6. Relacions de l’enginyer de forests amb els clients
La relació de l’enginyer de forests amb el client s’haurà de basar en la mútua i la recíproca confiança, oferint aquell els seus coneixements i dedicació plena per obtenir una bona realització dels treballs que se li encomanin, l’enginyer ha d’aportar la seva experiència i aconsellar-ne la millor execució. Guardarà secret d’aquells fets o informacions que se li hagin confiat, encara després de finalitzada la relació contractual. Caldrà que l’enginyer de forests acordi amb el client els termes fonamentals del treball requerit, així com el termini de l’encàrrec i la remuneració, subscrivint el full de encàrrec o altre document on s’especifiquin els termes de l’acord contractual. S’hauran de complir aquests acords, podent ser requerits pel Col·legi en cas contrari. A tot cas, els acords econòmics que assoleixin les parts s’han d’ajustar al que estableix la normativa sobre competència deslleial. Si rebés quantitats de diners per atendre despeses de tercers, serà especialment curós amb aquestes entregues, reflectint-ho en la seva comptabilitat i determinant el concepte i destinació dels fons, per tal que no hi hagi cap dubte sobre el seu origen. Els documents, informes, projectes o qualsevol objecte que rebi del client per al compliment de la seva feina, haurà de posar-los a disposició del client una vegada acabat el vincle contractual, i això amb independència que s’haguessin percebut la totalitat dels honoraris i despeses ocasionades. L’enginyer de forests no acceptarà cap treball si tingués dubte raonable sobre la identitat i facultats de qui els ho encarrega, tenint, en tot cas, plena llibertat d’acceptar o rebutjar un encàrrec sense necessitat de justificar la seva decisió. Així mateix, no acceptarà cap encàrrec en què es pugui veure afectat un client anterior, sempre que el nou treball tingués relació directa amb els realitzats al seu dia per a aquest, si amb això es vulnerés el secret professional o la confidencialitat existent, llevat que l’autoritzés expressament aquesta intervenció.

Article 7. Relacions de l’enginyer de forests amb altres enginyers de forests
Els enginyers de forests es relacionaran amb els seus companys de professió amb lleialtat, respecte mutu i col·laboració professional, abstenint-se de fer judicis de valor sobre l’actuació personal d’algun company i limitant-ne les valoracions a la crítica objectiva sobre l’actuació professional. Si per l’índole del treball encomanat s’hauria de relacionar amb altres companys que adoptaran postures contraposades a les del seu client, haurà de procurar la solució amistosa entre ambdues parts si fos possible. En tot cas, la seva actuació s’haurà de regir pels principis de respecte i consideració envers el seu company. Si fos necessari que els companys es remetessin cartes o consultes sobre els assumptes dels seus clients, estaran obligats a guardar secret sobre el que se’ls confereix i no divulgar-ho, ni lliurar aquesta documentació als seus clients en tenir caràcter personal. L’enginyer de forests que hagués de substituir un altre company a la feina que vingués realitzant, sigui quina fos la causa, haurà de posar-ho en coneixement de la Junta de Govern del Col·legi, a fi de conèixer si hi ha alguna reclamació contra el client o contesa judicial sobre la relació negocial existent. Si l’enginyer de forests entengués que un altre company s’ha excedit en les seves crítiques envers ell o d’alguna manera li ha minusvalorat o ofès professionalment, podrà posar-ho a coneixement de la Junta de Govern, per tal que aquesta, si ho estima oportú, intervingui per a corregir-lo disciplinàriament. Així mateix, si l’enginyer de forests pretengués interposar acció judicial contra un altre company per actuacions relacionades amb la professió, podrà sol·licitar la mediació del Degà del Col·legi, si ho estima pertinent. L’enginyer de forests que contracti la col·laboració professional amb un altre company per a un determinat treball, ho haurà de posar en coneixement del seu client, llevat que aquest li hagi permès àmpliament a l’inici de la relació contractual la contractació dels professionals que considerés necessaris.

Article 8. Relacions amb altres professionals
L’enginyer de forests tractarà els altres professionals amb què es relacioni en la seva actuació professional, amb el degut respecte i consideració, col·laborant amb els mateixos en aquells treballs o projectes en què intervinguen diferents professionals, en l’àmbit propi de les seves competències. Si existís invasió de les seves atribucions per part de qualsevol altre professional o fossin promogudes pel client, haurà de fer constar el seu desacord i, si no fos atesa la protesta, posar-ho en coneixement del Col·legi per si l’actuació de tercers envaís atribucions que li són pròpies als enginyers de forests i s’haguessin d’actuar davant de l’Administració i els Tribunals.

Article 9. Relacions amb altres sectors
En les relacions amb entitats públiques o privades, o amb l’Administració, l’enginyer de forests tindrà cura de contribuir a la dignificació de la professió, tenint cura que sempre es compleixi amb la legalitat vigent i, especialment, amb les atribucions i competències que té conferides, evitant que siguin envaïdes o limitades.

Article 10. Relacions amb el Col·legi
L’enginyer de forests haurà de complir les disposicions recollides als Estatuts del Col·legi, al Reglament General i al present Codi Deontològic, així com als acords emanats dels òrgans col·legials, amb independència del seu dret a recórrer-los. impugnar-los, d’acord amb la legislació vigent. La contravenció d’aquestes normes donarà lloc a la imposició de les sancions establertes seguint el procediment sancionador recollit al Reglament general. L’enginyer de forests haurà de complir amb les obligacions de pagament de les quotes col·legials i de aquells càrrecs que legalment li correspongui abonar, així com els drets de visat. Atendrà amb la major diligència les comunicacions i requeriments que se li facin des de els òrgans col·legials, complint amb els serveis que li siguin sol·licitats, sempre que no siguin inexcusables. En general, i encara que es manifesti disconforme amb determinats acords o decisions que poguessin afectar-lo i emanin de qualssevol òrgans del Col·legi, haurà de procedir amb el major respecte a les institucions i als qui les representen.