Arrels. Qualitat i plantació d’arbrat

menys de 1 minut de lectura

Data

9 de novembre de 2018

Data finalització

30 de novembre de 2018

On

Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners

Més informació

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/Arboricultura
En aquest curs descriurem els factors que defineixen la qualitat d’una planta al viver i permeten fer una bona elecció. Analitzarem les diverses maneres de realitzar la plantació i les èpoques més adients. També estudiarem els tipus d’arrels, les seves funcions i les característiques que defineixen un bon sistema radicular. A continuació analitzarem el procés de plantació i parlarem de les possibles esmenes en funció del tipus de sòl. Per acabar, descriurem els sistemes de drenatge, ancoratges i altres tècniques que permeten l’òptim desenvolupament de les arrels i, en conseqüència, de l’arbre.