Pèrdua de la biodiversitat i crisi ecològica

1 minut de lectura

Data

10 de desembre de 2019

On

Barcelona

Més informació

/documents/6ªJornadaIRBio_PÈRDUA BIODIVERSITAT I CRISI ECOLÒGICA.pdf
Els darrers informes dels panells intergovernamentals de la biodiversi-tat i els serveis ecosistèmics (IPBES) i del canvi climàtic (IPCC) posen de manifest la dramàtica pèrdua de biodiversitat i la necessitat de desenvolupar mecanismes per a protegir-la atesa la seva importància, ja que proporcionen serveis ecosistèmics com poden ser la provisió d’aliments, la regulació del clima, la qualitat de l’aire i de l’aigua, i as-segurar la persistència d’ecosistemes saludables. La constant pèrdua de diversitat biològica és un problema econòmic, ambiental i social que pot posar en compromís l’assoliment dels objectius de desenvolu-pament sostenible (ODS), i en conseqüència afectar el benestar humà i augmentar la pobresa.
L’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona és el centre més important de Catalunya en la generació de coneixe-ment científic sobre l'estructura i el funcionament dels ecosistemes terrestres i marins i la seva recerca està relacionada directament o in-directa amb aspectes del benestar com ara la salut, el canvi climàtic, la seguretat alimentària i la disponibilitat d'aigua neta.
La sisena Jornada IRBio pretén reflexionar sobre la crisi ecològica i la pèrdua de biodiversitat de la mà de prestigiosos acadèmics i joves in-vestigadors de l’Institut. S’hi exposarà l’impacte del canvi climàtic i de l’activitat humana sobre els ecosistemes terrestres i dulciaqüícoles, les interaccions biòtiques i els mecanismes d’adaptació a condicions am-bientals extremes, així com l’aportació de l’etnobotànica per a fer front a la crisi ecològica i una mirada retrospectiva dels canvis biòtics i abiòtics en els ecosistemes terrestres durant el cretaci.
Durant la taula rodona els ponents exposaran la seva opinió i es convi-darà els assistent a debatre sobre els reptes de la societat enfront el canvi global.

Actualizat: